Model release

Model release je smlouva mezi fotografujícím a fotografovanou osobou. Ve smlouvě je uvedeno, jak může fotograf s vytvořenou podobiznou nakládat.

Právním základem je zejména Občanský zákoník, který v § 12 a násl. stanovuje, že podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy smějí být pořízeny nebo použity jen s jejím svolením. Výjimkou, pro kterou svolení není třeba, mohou být jednak úřední jednání na základě zákona, jednak přiměřené užití pro vědecké či umělecké účely a zpravodajství, pokud však toto užití není v rozporu s oprávněnými zájmy této osoby.

Pro účely tohoto WEBu je pořizována řada fotografií a není v našich silách zajistit si u každé fotografované osoby písemný souhlas k jejímu zveřejnění.

Vycházíme však z možnosti, kterou zmiňuje a poskytuje Občanský zákoník - naše fotografie jsou pořizovány většinou pro účely zpravodajské a reportážní na veřejně pořádaných akcích.  Sami se neschováváme a nepořizujeme snímky bez vědomí fotografované osoby. Je naším cílem, aby žádná ze zveřejněných fotografií nebyla v rozporu s oprávněnými zájmy fotografované osoby a nezpůsobila fotografovanému žádnou újmu. Výběr fotografií pro publikaci je zcela podřízen tomuto pravidlu.

Na druhé straně jsme připraveni, při jakémkoliv nesouhlasu fotografované osoby či jeho zástupce (v případě dětí), fotografii z webu bez prodlení odstranit.

Věřím, že tato forma je přijatelná jak pro fotografující, tak - a to je důležité - pro fotografované osoby.

V případě jakéhokoliv problému v této oblasti se se mnou bezodkladně spojte. Děkuji za pochopení.

Vladimír Kutlvašr
tel: 602760316
mail: vladimir@kutlvasr.cz