Jak volit do zastupitelstva

Hlasování

Vladimír Kutlvašr - 1.10.2014

volby do zastupitelstva obce Janovice se konají ve dnech 10 října od 14.00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 11.října od 8:00 hodin do 14:00 hodin ve dvou volebních okrscích. 

Místem konání voleb v Janovicích jsou:

Volební okrsek č.1 - Janovice, Obecní úřad, Janovice č.p. 83
Volební okrsek č.2 - Janovice Bystré, Hasičská zbrojnice, Janovice-Bystré č.p. 597


Souběžně s volbami do zastupelstva obce probíhá volba do Senátu Parlamentu ČR.

Jak volit do zastupitelstva:

1. Prokázání totožnosti a státního občanství: volič po příchodu do volební místnosti prokáže volební komisi svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. Pokud volič neprokáže svou totožnost a státní občanství - nebude mu hlasování umožněno.

Proto pozor, zkontrolujte si platnost svých průkazů!

2. Při volbách do zastupitelstva obce lze hlasovat pouze v okrsku, kde je volič zapsán ve stálém seznamu voličů. Voličské průkazy se vystavují jen pro volby do Senátu, avšak pouze v územním rámci senátního volebního obvodu.

Občan s bydlištěm v Janovicích může hlasovat pro své zastupitele pouze ve svém volebním okrsku, tedy v Janovicch, nebo na Bystrém!

3. Úprava hlasovacích lístků. U nás probíhá současně s volbami do zastupitelstva obce i 1.kolo voleb do senátu a tak volič obdrží dvě barevně odlišené obálky - jednu pro volbu do zastupitelstva obce, druhou pro volbu do senátu. Do každé z nich vloží vždy pouze jeden hlasovací lístek pro příslušnou volbu. Nebude-li hlasovací lístek vložen do správné obálky, nebo bude-li vloženo do jedné obálky více hlasovacích lístků, je hlas neplatný

Pozor na obálky - volič je obdrží ve volební místnosti, nelze si je splést při vkládání volebních lístků! Do volební schránky se vhazují dvě obálky, obálky se nezalepují, ani nijak dodatečně neupravují...

4. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků může volič hlasovací lístek do zastupitelstva obce upravit jedním z uvedených způsobů:

a) označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu

Tím je dán hlas všem kandidátům této volební strany v pořadí, které je uvedeno na volebním lístku volební strany. Pokud by byla tímto způsobem označena více, než jedna volební strana, byl by takový hlas neplatný.

b) označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasujete a to z kterékoliv volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik je členů zastupitelstva naší obce (Obec Janovice bude mít 15 zastupitelů - lze tedy označit nejvýše 15 kandidátů). Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů, než je stanovený počet (15), byl by takový hlas neplatný.

Pozor na počty křížků. lze označit jednoho až 15 kandidátů!! Při větším počtu křížků je nutné kontrolovat jejich počet, aby nebyl hlas prohlášen za neplatný. V případě, že volič udělá více křížků, je lépe dále hlasovací lístek neupravovat škrtáním, ale vyžádat si volební lístek nový - volič na nový lístek má právo a obdrží jej na požádání od volební komise.

c) kromě toho lze oba způsoby kombinovat a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále křížky do rámečků před jménem kandidáta z jiné kandidátní strany.

V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům a z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce (pro Janovice je to 15 členů). Opět, pozor na počty křížků, celkem jich na volebním lístku může být maximálně patnáct. Pozor na výběr kandidátů křížkem a současné označení téže strany - u této strany nemají křížky u jednotlivých kandidátů žádný vliv.

5. pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta a hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, je jeho hlas neplatný.

6. Po vložení hlasovacích lístků do úředních obálek volič osobně tyto obálky vhodí před okrskovou volební komisí do volební schránky.

7. Hlasování do přenosné volební schránky - volič může požádat, zejména ze závažných zdravotních důvodů, o hlasování do přenosné volební schránky. V případě potřeby se lze obrátit na okrskovou volební komisi, která zařídí vše potřebné.


A několik příkladů...

Vladimír Kutlvašr - 1.10.2014

myslím si, že nejlépe je probrat si hlasování v příkladech. Každý volič disponuje patnácti mandáty, které rozděluje dle vlastního výběru.

Příklad č.1

volič si maximálně zjednoduší svou volbu a rozhoduje se jen pro jednu stranu. Pak zaškrtne křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce vybrané strany. Svůj mandát pak rozděluje kompletně jedné straně v uvedeném pořadí kandidátů. Mandát tedy obdrží všichni kandidáti jedné strany.

Příklad č.2

volič si vybírá jen své kandidáty bez ohledu na jejich volební stranu. Stačí u vybraných kandidátů označit křížkem před jménem kandidáta svou volbu. Volič však musí kontrolovat počet křížků. Může jich vyznačit jeden až patnáct. Pokud vybere méně než patnáct, vkládá tak své mandáty jen vybraným kandidátům a nevyužívá všechen svůj volební potenciál. Při označení více kandidátů je hlas neplatný.

Příklad č.3

Volič si vybere a vyznačí své preferované kandidáty a zbytek mandátů předává vybrané straně.
Jak bylo popsáno výše, jedná se o kombinaci výběru kandidátů z libovolných stran s tím, že vybraní kandidáti obdrží po jednom mandátu a zbytek do celkového počtu patnácti je předán vybrané straně. 

Tedy například - vyberu si tři kandidáty z celé nabídky a zaškrtnu jednu stranu. Pak každý z mnou vybraných kandidátů obdrží po jednom mandátu a zbytek (v tomto případě 12 mandátů (15-3=12)) vkládá volič vybrané straně prvním dvanácti kandidátům (počítá se od prvního kandidáta na seznamu). Lze tak i ovlivnit pořadí kandidátů - zjednodušeně, zaškrtnutím kandidáta jej posouváte na vyšší příčku.


Poznámka: zajímavý případ nastane, když volič vybere libovolných patnáct kandidátů (tedy maximální počet) a ještě vyznačí stranu. V tomto případě je volební komisí při vyhodnocení volebních lístků preferován výběr kandidátů a vybraná strana neobdrží žádný mandát (protože volič své mandáty kompletně rozdal mezi kandidáty).


A nyní test pro pozorné čtenáře: zaškrtnu-li patnáct vybraných kandidátů a navíc dvě strany - ano, máte pravdu, volební lístek je neplatný, neboť je označeno více, než jedna volební strana.

Jaký systém si zvolí volič, je nutné nechat na něm. V každém případě platí - dobře počítat svou volbu ve formě křížků a dobře si rozmyslet důsledky svého značení. 

Ať tak, či onak - rozhodně se vyplatí volební místnost navštívit a svou volbu proměnit v mandáty. 
Jedině tak lze ovlivnit složení našeho budoucího zastupitelstva.


 

Simulace hlasování

na Internetu je dostupné skutečně vše... kliknete-li na odkaz Simulátor volebních lístků, otevře se nové okno, v kterém je přednastaven počet stran, stejný, jako máme v Janovicích (5) a počet kandidátů z každé strany (15). 

Každý z vás si může nanečisto ověřit, jaký je vlastně mechanismus přidělování mandátů při jakékoliv vaší volbě. Je také indikována nesprávná volba, končící neplatným lístkem. A tak si můžete pohrát...